Kickstarter–the translations

One of the touching and altogether wonderful features of my current Kickstarter campaign is the fact that a number of linguists, recruited by the indefatigable Naoki Watanabe and working through Facebook, have translated my overall project description into other languages.

As someone who after a lifetime of writing has had only one book translated into Dutch and three articles translated into German, Japanese and Hebrew, this seems fascinating and profoundly flattering. So I’m posting the translation here with a flag at the head of each to indicate the language in use.

More languages are arriving every few hours. Stay tuned.

 

Translated by Nikolay Nikolov

Bulgaria
Bulgaria

Откакто започнах да гравирам застрашени азбуки през 2009, далеч надхвърлих първоначалните си цели, благодарение на подкрепата, която получих чрез Kickstarter.

Проектът за застрашени азбуки създаде напълно уникални произведения на изкуството, публикува учебни материали на застрашени езици за местни деца и повиши информираността за нуждата от опазване на световните малцинствени култури. Ние дори въведохме понятието и фразата „застрашени азбуки“ в глобалния речник.

Сега искам да повдигна азбуките на следващото ниво, но мога да го постигна само с вашата помощ.

Ето го и предизвикателството. Както може би знаете, в страни по целия свят, членове на местни култури имат свои собствени говорими и писмни езици – езици, които са развили, за да изразяват собствените си вярвания, преживявания и разбиране за света им. Техните майчини езици съдържат сумата от културната им идентичност: приказки, поговорки, метафори, духовни текстове, исторически документи, дела, писма между членове на семейства, поезия, песни.

В десетки държави, обаче, тези езици са неофициални, подтиснати, игнорирани и доли нелегални. Деца седят в часове, слушайки учители, които едва разбират; възрастни трябва да говорят втори и дори трети език, за да получат правителствени услуги, или да се занимават с правната система.

Забраняването на членове от малцинствена култура правото да четат, пишат и говорят на майчиния им език ги определя като по-низши и неважни и ги оставя уязвими към всякакви видове злоупотреби. Нивата на образование и качество на живот спадат, нивата на самоубийство, бездомие и лишаване от свобода нарастват.

Моят отговор е въздигането на тези езици чрез показването на техните присъщи богатство и красота – с други думи, правейки ги изкуство.

Целта ми е да създам най-амбициозния и значим комплект от гравюри на застрашени азбуки до момента – 20 различни гравюри на фразата „майчин език“ в традиционните писмени езици на тези култури, гравирани на дървени материали, местни за тези култури. Тези ще съставят голяма експозиция, която ще открие Деня на майчиния език, 21 февруари 2017 г., най-обширната и с най-висок профил изложба на азбуки досега. Стремежът ми е да подтикна към публична дискусия и информираност за важността на междукултурното уважение и опасностите от отмиране на езика.

Веднъж щом изложбата премине, всяка една от гравюрите ще бъде дарена на организация в САЩ или другаде, посветена на опазване на езика и идентитета на дадена култура. Ние вече сме направили това за сомалийския Банту народ, Айните в Япония и Мро, Марма и Чакма народите в Бангладеш и сега разширяваме многократно тази дейност.

За да постигнем това, ние се стремим към най-амбициозната ни Kickstarter цел досега: $15 000. Ако това ви звучи много, само цената за доставка на тези гравюри до съответните страни ще е над $2 000.

Това, което постоянно чувам от хора по целия свят, от Бали и Ява до Мароко и Австралия, Индия и Суматра, е че Застрашените азбуки са красиви и важни.

Моля помогнете. Подкрепата в Kickstarter е най-големият ни източник на финансиране. Няма да можем да се справим без вас.

https://www.kickstarter.com/projects/1496420787/the-right-to-read-the-right-to-write/.

 

Translated by Jacob Hjerpe

Sweden
Sweden

Sedan jag började att arbeta med täljning utav utrotningshotade alfabet år 2009, har jag långt överstigit mina ursprungliga mål tack vare stödet jag har fått genom Kickstarter.

Projektet för Utrotningshotade Alfabet har skapat helt unika konstverk, givit ut undervisningsmaterial på utrotningshotade språk för barn ifrån ursprungsbefolkningar, och ökat medvetenheten om behovet av att bevara världens minoritetskulturer. Vi har till och med introducerat samt inkorporerat konceptet och frasen ”utrotningshotade alfabet” in i den globala vokabulären.

Nu vill jag upphöja alfabeten till nästa nivå, men jag kan bara göra det med er hjälp. Här är utmaningen. Som ni antagligen vet, i länder över hela världen har medlemmar av ursprungskulturer haft sina egna tal- och skriftspråk – språk som de har utvecklat för att uttrycka sina egna övertygelser, sina egna erfarenheter, sina världsförståelser. Deras modersmål innehåller summan av deras kulturella identitet: berättelser, ordspråk, metaforer, spirituella texter, historiska dokument, handlingar, brev emellan familjemedlemmar, dikter, sånger.

Dock I en uppsjö av länder är dessa språk inofficiella, förtryckta, ignorerade eller till och med olagliga. Barn får uthärda klasser lyssnandes på lärare som de knappt förstår; vuxna behöver tala ett andra eller till och med ett tredjespråk för att få statlig hjälp eller för att hantera och vara delaktig i rättssystemet.

Att förneka medlemmar av minoritetskulturer rätten till att läsa, skriva och tala på sina modersmål klassar dem som underlägsna och oviktiga, samt lämnar dem sårbara för alla sorters smädelser. Utbildningsnivåerna och livskvalitén minskar medan mängden självmord, fängslade och hemlösa ökar.

Mitt svar till detta är att hedra dessa språk genom att visa deras inneboende rikedomar och skönhet – med andra ord, genom att göra dem till konst.

Mitt mål är att skapa den hittills mest ambitiösa och betydelsefulla uppsättningen av sniderier med utrotningshotade alfabet – tjugo separata träsniderier med frasen ”modersmål” på dessa kulturers traditionella skriftspråk, inristat i ett träslag inhemskt till den berörda kulturen. Dessa kommer att sammanställas till en stor utställning som kommer att öppnas på den Internationella Modersmålsdagen, den 21a februari, 2017, den mest omfattande och högprofilerade uppvisningen av alfabeten därhän. Mitt syfte är att egga igång en offentlig diskussion och medvetenhet om vikten av interkulturell respekt, och farorna med språkförlust.

För att kunna uppnå detta siktar vi på vårt mest ambitiösa Kickstartermål någonsin: $15,000. Ifall det låter mycket bör det poängteras att bara kostnaden till att frakta sniderierna till sina hemländer kommer att gå på över $2,000.

Vad jag kontinuerligt får höra ifrån hela världen, ifrån likväl Bali och Java, som Marocko och Australien samt Indien och Sumatra, är att de utrotningshotade alfabeten är vackra, och att de är viktiga.

Snälla hjälp oss. Kickstarterstöd är tveklöst vår största finansieringskälla. Vi kan inte göra detta arbete utan er!

https://www.kickstarter.com/projects/1496420787/the-right-to-read-the-right-to-write/.

 

Translated by Samuel Lo

China (Cantonese)
China (Cantonese)

我喺二零零九年開始雕刻瀕危文字,但係我而家已經遠遠超過預期目標,真係要多謝各位喺 Kickstarter 嘅貢獻。

瀕危文字計劃產生咗獨一無二嘅藝術品,出版咗畀原住民細路讀嘅瀕危語言教材,仲提高咗公眾對保護小眾語言嘅關注度。我哋更加將「瀕危語言」帶咗入主流詞彙。

我好想更進一步推廣瀕危文字,但係我需要你哋嘅幫助。

等我挑戰你哋啦!眾所周知,世界各地嘅原住民都有自己嘅口語同書面語,用嚟記錄佢哋嘅信仰、經歷同世界觀。佢哋嘅母語代表咗佢哋嘅文化:故事、諺語、隱喻、宗教經典、歷史文獻、條約、家族信件、詩詞同歌曲。

但係喺幾十個國家,呢啲語言無官方地位,亦都被打壓、被忽視,甚至違法。細路仔根本聽唔明學校老師講嘢,而大人就要講第二語言,甚至第三語言先可以使用政府同司法系統嘅服務。

禁止少數文化用自己嘅母語閱讀、書寫同溝通,即係將佢哋視爲低等、唔重要,令佢哋嘅地位非常脆弱。教育水平同生活質素下降,自殺率、無家者數目同入獄率就上升。

我就希望透過展示呢啲語言豐富同優雅嘅一面,提高佢哋嘅地位。換言之,我要將佢哋轉化成藝術。

我嘅目標係創造一套至今最盛大嘅瀕危文字雕刻,我會將二十種瀕危語言嘅「母語」刻喺木上,然後展示喺二零一七年二月廿一號國際母語日嘅展覽。呢個展覽將會係瀕危文字計劃最盛大嘅。我希望提起公眾討論,令佢哋了解尊重外地文化嘅重要,同埋喪失母語嘅危險。

展覽過咗之後,我哋會將所有作品捐俾聯合國一個提倡保護文化語言同身份嘅組織。呢個計劃包括索馬里班圖語、日本嘅愛奴語、孟加拉嘅Mro、Marma同Chakma語,好快就會擴展到其他語言。

爲咗達到目標,我哋希望喺 Kickstarter 籌到一萬五千美金。睇落好似好貴,但係單單係寄呢啲作品去佢哋嘅來源地已經要二千幾美金。

世界各地,包括峇里、爪哇、摩洛哥、澳洲、印度同蘇門答臘嘅人都話俾我知,呢啲瀕危文字真係好靚,而且好重要。

我哋好需要你哋嘅幫忙。Kickstarter 籌到嘅款項可以成爲資金最大嘅來源,我哋唔可以無咗你。

https://www.kickstarter.com/projects/1496420787/the-right-to-read-the-right-to-write/

 

Translated by Kellar Alsup

China (Mandarin)
China (Mandarin)

我2009年开始雕刻濒危文字,由于受到Kickstarter上的支持,我的目的已经不仅于此。

《濒危文字》该项目旨在创造独特艺术,用濒危语言为原住民族孩子出版教材,提高人们对世界少数民族文化的意识。 我们也把“濒危文字” 这个短语与概念传达给世界各地的人民。

现在,我想 《濒危文字》 计划更进一步,但是大家的帮助是必不可少的。

情况是这样;大家应该都知道很多国家的原住民文化成员都有自己的语言。他们弘扬自己的语言,能表达他们自己信念,分享他们的阅历,以及他们对自己世界的理解。他们的母语是他们自身独特文化身份的集合:故事,俗语,修辞手法,启迪文本,历史文档,地契,家书,诗集,歌曲等。

但是,在许多国家,原住民的母语是非官方的,被压制的,被忽视的,甚至是非法的。孩子听老师讲课,却几乎听不懂;成人们不得不说第二语言,甚至第三种语言,才能获得政府或法制提供的帮助。

否认少数民族文化人们的母语阅读、书写、交流,认为他们的语言是可有可无或是低人一等的,会让他们受到各种各样的危害。教育水平跟生活质量下降。自杀、无家可归、犯罪入狱的比例上涨。

我是想通过表达这些语言固有的深度和其本身的魅力,为它们“正名”;即是说,让它们成为艺术。

我的目标是创造最有雄心,最有意义的一套《濒危文字》雕刻。很神奇的20个雕【母语】之雕刻。都是用来自少数民族原始地方的本土木材雕刻这些少数民族的传统文字。这些雕刻要组成一个国际母语日 (2017年2月21日),作为目前为止最高规格的展品,我会将其展览。我的目标是带动公共舆论,提高对于尊重跨文化的意识,以及提高对语言流失或濒危语言的意识。

展览结束后,每个雕刻都要捐献给在美国或者国外的保护这些文化的语言和身份的组织。我们已经这样为了苏玛丽班图人,日本的阿伊努人,跟孟加拉的木咯人,马尔马,和查克马人捐献雕刻。现在,我们正把这项工作推广了几倍。

为了成功,我们对Kickstarter的目标很不凡:15,000美金. 我们知道这听起来很多,但送雕刻回原产国的运费已经超过$2,000。

我经常听到世界各地的人,比如:巴厘岛与爪哇岛人,摩洛哥人,奥地利人,印度人,苏门答腊人,他们都说 《濒危文字》美丽不凡。

请求大家的帮助。Kickstarter 的支持是我们最大的融资来源。若没有你们,便无此计划。

 

 

Translated by Naoki Watanabe

Japan
Japan

私は2009年から危機に瀕する文字を彫刻することを始めた時から、Kickstarterで集めた寄付金により、当初の目標をはるかに超えました。

我々の危機に瀕する文字」事業により、ものすごく特殊な芸術品を製造し、少数民族の子供用の危機に瀕する言語の教材を出版し、世の中の少数民族の文化を守る大切さについての認識を上げることができました。『危機に瀕する文字』と言う概念と単語を世界的な語彙に挿入することができました。

これからさらに「危機に瀕する文字」を進歩させるため皆様のご協力が必要です。

これがチャレンジです。皆さんは分かっていると思いますが、世界中の諸民族は独特である自らの口語と文語を持っています。各民族の宗教、経験、と世界観を自らの言語で表しています。各民族の母語にはその民族の文化的なアイデンティティーが纏められ、これはその言語を使用する物語、諺、宗教的な文献、歴史的な書類、証書、個人的な手紙、詩歌、と歌で表現されています。

だが、多くの国では少数民族の言語は公用語と認められず、無視され、抑圧され、禁じられる場合もあります。子供はしばしば理解できない言語を使用する授業に無理矢理参加させられ、大人は政府の行政、又は法律制度と関わるために第二言語、場合によっては第三言語が国の社会から押し付けられます。

少数民族の人々に自らの母語を使用して読み書きする能力と母語を話す機会を拒否することは、その民族のことを下級である重要性が無い連中と呼ぶことと等しく、従って少数民族の人々はこの言語的な迫害により沈滞し、様々な苦難に関わる可能性が高まります。この苦難に含まれるものは、教育レベルとQOL(生活の質)が悪化すること、自殺率と拘禁率が上がること、ホームレスの数が増えることであります。

これに対しての私の反応は、少数民族の言語に威厳を与えることです。それゆえに私は少数民族の言語を使用する芸術品を作成し、これらの諸語の固有な美しさと豊かさを示しています。

私の目的は、今までで一番野心的な「危機に瀕する文字」の彫刻コレクションを作ることです。今回の事業は少数民族の言葉で「母語」と言う単語を表す、格少数民族の文化に存在する木の種類を使用する彫刻を20個制作することです。2017年2月21日に行われる国際母語の日に、今までで最大の「危機に瀕する文字」の展示会に彫刻のコレクションを飾るつもりです。私の志は異文化間の共存と言語喪失の危険についての議論を促進させることです。

展示会が終わった後には彫刻のコレクションをアメリカ又は海外に存在する各文化の言語とアイデンティティーを守る目的を持つ組織に寄付するつもりです。我々は既にソマリアのバントゥー族、日本のアイヌ人、バングラデシュのムロ族、マルマ族、とチャクマ族のためにこの様な行動を行ない、他の危機に瀕する言葉の維持のために同じことを繰り返すことを望んでいます。

この目的を達するために、今までで一番野心的なKickstarterのキャンペーンを始め、150万円の寄付金を集めるつもりです。高額に見えるかもしれませんが、各彫刻を各文字の出身国に送るために20万円かかります。

世界には、バリ、ジャワ、モロッコ、オーストラリア、インド、スマトラなどに存在する沢山の「危機に瀕する文字」の美しさのことを聞き、それらの大切さを連想します。

私達の資金のほとんどは Kickstarterで集めています。皆さんのおかげで我々の行動を行なうことができます。ご協力お願いします。

 

 

Translated by Laurynas Candravicius

 

Poland
Poland

Odkąd zacząłem rzeźbić Zagrożone Alfabety w 2009 r. daleko przekroczyłem swoje pierwotne cele, dzięki wsparciu jakie otrzymałem poprzez Kickstarter.
Projekt o Zagrożonych Jęzkach wykreował całkiem unikalne dzieło sztuki, opublikował materiały edukacyjne w zagrożonych językach dla autochtonicznych dzieci, a także wzmógł świadomość potrzeby zachowania kultur mniejszości narodowych na świecie.
Obecnie chcę wznieść Alfabety na wyższy poziom, jednak mogę to zrobić jedynie z Twoją pomocą.
Oto wyzwanie. Jak zapewne wiesz, w krajach na całym świecie członkowie mniejszości narodowych mają swoje własne mówione i pisane języki – języki, które rozwinęli by wyrażać swoje własne przekonania, doświadczenia, swoje postrzeganie świata. Ich języki ojczyste zawierają sumę ich identyfikacji kulturowej: historie, opowiadania, metafory, święte teksty, dokumenty historyczne, czyny, listy między członkami rodziny, wiersze, piosenki.
W dziesiątkach krajów, niestety, języki te są nieoficjalne, stłamszone, ignorowane lub nawet nielegalne. Dzieci siedzą podczas lekcji słuchając nauczycieli, których z trudem mogą zrozumieć; dorośli muszą porozumiewać się w drugim lub nawet trzecim języku w urzędach państwowych i zmagać się z systemem prawnym.
Odmawiając członkom mniejszości narodowych prawa do czytania, pisania i mówienia w ich języku ojczystym definiuje ich jako podrzędnych i nieistotnych, a także pozostawia ich podatnych na obelgi. Poziomy edukacji i jakości ich życia spadają, natomiast ilość samobójstw, bezdomność i osób osadzonych w aresztach wzrastają.
Moją odpowiedzią jest uświetnić te języki poprzez pokazanie ich właściwego bogactwa i piękna – innymi słowy, poprzez uczynienie ich sztuką.
Moim celem jest stworzyć najbardziej ambitne i znaczące zestawienie rzeźb Zagrożonych Języków – 20 różnych form frazy “język ojczysty” w tradycyjnych językach pisanych tych kultur, wyrytych w rodzimym dla nich drewnie. Będą one główną wystawą na otwarty Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 21-go lutego 2017 r. Do tej pory to największe i najważniejsze przedstawienie profilu tych Alfabetów. Moim celem jest wzbudzenie publicznej dyskusji i świadomości co do ważności międzykulturowego szacunku i zagrożenia utraty tych języków.
W trakcie trwania wystawy, każda z rzeźb zostanie podarowana organizacji w Stanach Zjednoczonych bądź za granicą będzie przeznaczona dla zachowania kultury i identyfikacji danego języka. Na chwilę zrobiliśmy to już dla somalijskiego bantu, japońskiego ainu oraz mro, marma i czakma w Bangladeszu. Obecnie znacznie rozwijamy nasze dzieło.
Aby to osiągnąć, dobijamy do naszego najambitniejszego celu na Kickstarter: 15000$. W tym wypadku brzmi to jakby to było wiele, lecz sam koszt przetransportowania statkami tych rzeźb do ich krajów wyniesie ponad 2000$.
To, co do mnie dociera z całego świata, z Bali, z Jawy, z Maroka, z Australii, z Indii i z Sumatry, to to, że Zagrożone Języki są piękne i że są ważne.
Proszę, pomóż. Wsparcie Kickstarter to nasze największe źródło dochodu. Nie możemy kontynuować tej pracy bez Ciebie.

 

 

Translation by Audrius Sabunas

Lithuania
Lithuania

Nuo to laiko, kai ėmiausi nykstančių rašto sistemų raižymo 2009-aisiais, dėka Kickstarter surinktos paramos jau seniai pranokau savo pirminius tikslus.

Nykstančių raidynų projektas sukūrė išskirtinius meno kūrinius, išleido mokomosios medžiagos nykstančiomis kalbomis jomis kalbantiems vaikams ir padidino sąmoningumą, kaip svarbu saugoti pasaulio mažųjų tautų kultūras. Be to, mes pasauliui pristatėme naują, „nykstančių raidynų“, sąvoką.

Dabar, norėdamas pakelti raidynų projektą į kitą lygį, prašau Jūsų pagalbos.

Štai iššūkis. Kaip turbūt žinote, įvairiose pasaulio šalyse gyvenančios vietinės tautos turi savo šnekamąsias ir rašomąsias kalbas, – kalbas, kurias išvystė norėdami perteikti savo tikybas, savo pačių patirtis ir supratimą apie juos supantį pasaulį. Jų gimtosiose kalbose atsispindi kultūrinės tapatybės visuma: legendos, posakiai, metaforos, religiniai tekstai, istoriniai dokumentai, darbai, laiškai tarp šeimos narių, eilėraščiai ir dainos.

Vis dėlto daugybėje šalių šios kalbos yra neoficialios, yra slopinamos, ignoruojamos, kartais net uždraustos. Vaikai per pamokas turi sėdėti ir klausytis šnekančio mokytojo, kurio žodžių beveik nesupranta; iš suaugusiųjų reikalaujama, kad šie šnekėtų antrąja ar net trečiąja kalba tam, kad jiems būtų suteikiamos valstybinės ar teisinės paslaugos.

Mažumų kultūroms neduodant teisės skaityti, rašyti ir kalbėti gimtąja kalba yra suformuojamas požiūris, kad jos yra prastesnės ir nereikšmingos, taip sudarant sąlygas įvairiausioms užgauliojimo formoms. Švietimo lygis ir gyvenimo kokybė leidžiasi, savižudybių, benamystės, įkalinimo – auga.

Mano atsakas yra suteikti šioms kalboms pasididžiavimo, parodant būdingą joms turtingumą ir grožį. Kitais žodžiais tariant, padarant jas menu.

Mano tikslas – sukurti kol kas ambicingiausią ir reikšmingiausią nykstančių raidynų raižinių rinkinį – 20 atskirų kūrinių su išraižytais žodžiais „gimtoji kalba“ tradiciniais tų kultūrų rašmenimis, įrėžtais į tose kultūrose augančius medžius. Kūriniai sudarys didelę parodą, kuri bus atidaroma per Tarptautinę gimtosios kalbos dieną 2017 m. vasario 21 d. Tai bus kol kas didžiausia ir aukščiausio profilio raidynų paroda. Siekiu paskatinti viešą diskusiją ir supratimą, kokia svarbi tarpkultūrinė pagarba bei apie pavojus prarasti kalbą.

O po parodos uždarymo kiekvieną šių raižinių padovanosiu Jungtinėse Valstijose ar kitur esančioms organizacijoms, besirūpinančioms kultūrų, kalbų ir tapatybių išsaugojimui. Jau padarę tai su Somalio bantų, Japonijos ainų, Bangladešo mro, marmų ir čakmų kultūromis, siekiame šią veiklą pakartoti dar daugybę kartų.

Tam, kad tai pasiektume, užsibrėžėme ambicingiausią kada nors planą – 15 000 JAV dolerių (13 500 eurų). Jei tai atrodo daug, vien raižinių siuntimo išlaidos į savo šalis atsieis daugiau nei 2000 JAV dolerių (1800 eurų).

Iš viso pasaulio – iš Balio ir Javos, Maroko, Australijos, Indijos ir Sumatros – susilaukiu atsiliepimų, kad nykstantys raidynai yra gražu ir kad tai yra svarbu.

Kickstarter parama yra esminis mūsų finansavimo šaltinis. Be Jūsų šio darbo atlikti negalime. Prašau Jūsų paramos.

 

Russia
Russia

 

Translated by Alev Gefen

С 2009-го года, я начал заниматься вырезанием исчезающих языков и мне удалось превзойти ожидания благодаря программе “Kickstarter”.

Проект “Вымирающие Алфавиты” создал совершенно уникальные иллюстрации, опубликованные учебники по исчезающим алфавитам для местных детей, а также привёл в общие внимание необходимость сохранения {международных} меньшинств. Мы даже ввели фразу “вымирающие алфавиты” в общее понятие и лексику.

Сейчас, я хочу повысить “Алфавиты” до следующего уровня, но смогу совершить это только с вашей помощью.

Вот дилемма: Как вы, наверное, знаете, каждый коренной народ мира владеет собственной устной– {а также} письменной– речью, ради выражения своей веры, своих {жизненных} опытов, и своего понятия о своём мире. В их родных языках содержится сущность культурной самобытности: истории, пословицы, метафоры, духовные тексты, исторические документы, сделки, письма между членами семьи, стихи, песни.

В десятках стран, однако, те языки неофициальные, утаённые, отвергнутые, и даже незаконные. Дети просиживают в классах, слушая учителей, которых едва понимают; взрослые должны говорить на втором, и даже на третьем, языке, чтобы получить государственную услугу или иметь дело с законодательством.

Лишение народного меньшинства права читать, писать, и говорить на родном языке определяет его как второсортное и безразличное, оставляя его легко подверженным разному виду нападения. Уровень образования и жизни падают, {в месте с тем} уровень самоубийства, бездомности, и заключения повышается.

Мой ответ– придать достоинство тем языкам, показав их присущие богатство и красоту. Другими словами, превратить их в искусство.

Моя цель состоит в том, чтобы создать самый амбициозный и значительный набор двадцати резных изображений фразы “родной язык” в традиционных экземплярах этих культур, вырезанные из местной древесины. Они составят главный экспонат, которым открпется “Международный день родного языка” в феврале 2017-го года– самая большая и высокопоставленная выставка Алфавитов, в данный момент. Я намерен подтолкнуть коллективное рассуждение и ознакомление с важностью международного взаимоуважения и с опасностями потери языков.

И как только выставка завершится, каждое резное зибражоние будет отдано или в США или за рубежом, в организацию посвященную сохранности языка и культурной подлинности. Мы уже проделали это для сомалийских Банту, японских Анну, и для бенгальских (Бенгал/Бангладеш) народов Мро, Маpма, и Чакма, а сейчас мы расширяем работу многократно.

Чтобы добиться этой цели, мы настроены достичь самую высокую мерку на Kickstarter: $15,000. Если {эта цифра кажется слишком высокой}, {надо учесть, что} затраты на саму доставку вырезанных экземпляров в их страны происхождения уйдёт как минимум $2,000.

Из того, что я слышал по всему миру– из Явы, Бали, Суматры, Марокко, Индии, и Австралии– Вымирающие Алфавиты красивы и важны.

Просим вас помочь. Kicktsarter безусловно наш наибольший источник финансов. Мы не сможем проделать эту работу без вас.

 

744px-China_Qing_Dynasty_Flag_1889.svg[1]
Manchu

Translated by Naoki Watanabe and Pablo Liu

13709750_1123291581077626_2009733246_o

 

Translated by Alev Gefen

Belarus
Belarus

З 2009 -га года , я пачаў займацца выразанне знікаючых моў і мне ўдалося перасягнуць чакання дзякуючы праграме ” Kicktsarter ” .
Праект ” Выміраючыя алфавіты ” стварыў цалкам унікальныя ілюстрацыі , апублікаваныя падручнікі па знікаючым алфавіту для мясцовых дзяцей , а таксама прывёў у агульныя увагу неабходнасць захавання { міжнародных } меншасцяў. Мы нават увялі фразу ” выміраючыя альфабэты” ў агульнае паняцце і лексіку.

Зараз , я хачу павысіць ” Aлфавіты ” да наступнага ўзроўню , але змагу здзейсніць гэта толькі з вашай дапамогай.

Вось дылема: Як вы , напэўна , ведаеце , кожны карэнны народ свету валодае ўласнай устной– { а таксама } письменной– прамовай , дзеля выказвання сваёй веры , сваіх { жыццёвых } досведаў , і свайго паняцці аб сваім свеце . У іх родных мовах ўтрымліваецца сутнасць культурнай самабытнасці : гісторыі , прыказкі , метафары , духоўныя тэксты , гістарычныя дакументы , здзелкі , лісты паміж членамі сям’і , вершы, песні.

У дзясятках краін , аднак , тыя мовы неафіцыйныя , утаённые , адкінутыя , і нават незаконныя . Дзеці праседжваюць у класах , слухаючы настаўнікаў , якіх ледзь разумеюць ; дарослыя павінны гаварыць на другім , і нават на трэцім , мове , каб атрымаць дзяржаўную паслугу або мець справу з заканадаўствам.

Пазбаўленне народнага меншасці права чытаць , пісаць , і гаварыць на роднай мове вызначае яго як другагатунковае і абыякавае , пакідаючы яго лёгка схільным рознаму ўвазе нападу. Ўзровень адукацыі і жыцця падаюць, узровень самагубства , бяздомнасці , і заключэння павышаецца.

Мой адказ—надаць годнасць тым мовам , паказаўшы іх уласцівыя багацце і прыгажосць. Іншымі словамі , ператварыць іх у мастацтва .

Мая мэта складаецца ў тым , каб стварыць самы амбіцыйны і значны набор дваццаці разьбяных малюнкаў фразы “родная мова ” ўтрадыцыйных экземплярах гэтых культур , выразаныя з мясцовай драўніны. Яны складуць галоўны экспанат , якім открпется ” Міжнародны дзень роднай мовы ” у лютым 2017 -га года– самая вялікая і высокапастаўленая выстава алфавіту , у дадзены момант. Я маю намер падштурхнуць калектыўнае разважанне і азнаямленне з важнасцю міжнароднага узаемапавагі і з небяспекамі страты моў.

І як толькі выстава завершыцца , кожнае разьбяное зибражоние будзе аддадзена або ў ЗША ці за мяжой , у арганізацыю прысвечаную захаванасці мовы і культурнай сапраўднасці . Мы ўжо прарабілі гэта для самалійскіх бантам , японскіх Ганну , і для бенгальскіх ( бэнгалі / Бангладэш ) народаў МРА , Маpма , і Чакма , а цяпер мы пашыраем працу шматкроць.

Каб дамагчыся гэтай мэты , мы настроены дасягнуць самую высокую мерку на Kickstarter : $ 15,000. Калі { гэтая лічба здаецца занадта высокай } , { трэба ўлічыць , што } выдаткі на саму дастаўку выразаных асобнікаў у іх краіны паходжання сыдзе як мінімум $ 2,000 .

З таго, што я чуў па ўсім миру– з Явы , Балі , Суматры , Марока , Індыі , і Австралии– Выміраючыя алфавіту прыгожыя і важныя.

Просім вас дапамагчы . Kicktsarter безумоўна наш найбольшы крыніца фінансаў. Мы не зможам зрабіць гэтую працу без вас.

 

Occitan
Occitan

Translated by Christophe Tellart-Onashvili

Dempuèi qu’ai començat d’agravar los alfabets en dangèr en 2009, ai passat largament mos obessius capceirals demercés lo sosten qu’ai recebut via Kickstarter.

Lo projècte de las Beçaròlas en perilh a creat una illustracion completament unica, a publicat un materiau educatiu en lengas amenaçadas pels mainatges terrenals e a fach nàisser la consciéncia del besonh de preservar las culturas minoritàrias del monde. Avèm tanben introduch lo concèpte e la frasa «beçaròlas en perilh» dins lo vocabulari comun.

Vòli ara enar aquestas beçaròlas al nivèl seguent mas li pòdi faire solament amb la vòstra ajuda.

Aicí es lo desfís: coma benleu sabètz, dins los païses del monde entièr, los membres de culturas indigènas an lors pròpas lengas parladas e escrichas, lengas que desvelopèron per exprimir lors cresenças pròpas, lors experiéncias pròpas, la comprenença de lor monde. Lors lengas mairalas contenon la soma de lor identitat culturala: racontes, dichas, metafòras, tèxtes esperitals, documents istorics, actes, letras entre los membres de familha, poèmas, cançons.

Dins fòrça païses pr’aquò, aquelas lengas sòn pas oficialas, sòn abolidas, ignoradas e mai illegalas. Los escolièrs son assetats a l’escòla e escotan professors que comprenon a pena; los adultes devon parlar una segonda o una tresena lenga per accedir a los servicis del govèrnament o per tractar amb lo sistèma legal.

Refusar a los membres d’una cultura minoritària lo drech de legir, d’escriure e de parlar la sia lenga mairala los torna en personas inferioras e gaire importantas, e los daissa vulnerables a tota mena d’abuses. Lo nivèu d’educacion e la qualitat de vida baissan, lo nombre de suicidis, de sens-ostal e d’encarceraments creisson.

Ma responsa es rendre dignas aquelas lengas en tot mostrar lor riquesa inerenta e lor belesa, en autres tèrmes, en fasent d’elas un art vertadièr.

Mon intencion es de crear la collecci pus ambiciosa e consequenta de gravaduras d’alfabets en dangèr: vint gravaduras unencas de la frasa « lenga mairala» dins las lengas tradicionalas e escrichas d’aquestas culturas, gravadas dins tròces de fusta inerenta a aquelas culturas. Constituïràn una mòstra maja per durbir la Jornada Internacionala de las Lengas Mairalas, lo 21 de febrièr de 2017, l’exposicion pus larga e en vòga, fins ara. Mon objectiu es de convidar totòm a la discussion e de concientizar a perpaus de l’importància del respècte inter-cultural e del dangièr de la pèrda de las lengas.

E quand la mòstra serà acabada, cada gravadura serà daissada a una organizacion dels Estats Units o d’Otra-Atlantic especialament per preservar la lenga e l’identitat d’aquesta cultura. Avèm ja fach aquò per lo bantu del Somali, per l’aino del Japon, per lo mro, lo marma e lo chakma del Bangladèsh, e ara espandissèm aquesta òbra a bodre.

Per completar aquò, avèm nòstre objectiu Kickstarter ambiciós que jamai pus: 15.000 dolars. Dins lo cas que sembla fòrça soma, lo prètz per enviar aquelas gravaduras dins lors païses d’origina serà mai que 2.000 dolars.

De çò qu’ausissi tot lo temps de totas contradas del monde, de Bali, de Java, de Marròc, d’Austràlia, d’Índia e de Sumatra, es que las Beçaròlas en perilh son polidas e importantas.

Ajudatz, se vos plai. Lo supòrt de Kickstarter es de luènh nostre font de finançament maja. Podèm pas menar a tèrme aqueste trabalh sense vosautres.